ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - Asisto.sk - porovnanie zdravotných poisťovní

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o., sídlom Ľudovíta Štúra 1861/42, 960 01 Zvolen, IČO: 50 704 753, e-mail: osobneudaje@asisto.sk ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.asisto.sk považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvorila zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov pri používaní porovnávača zdravotných poisťovní www.asisto.sk

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV A ROZSAH SPRACOVANIA

Spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli pri používaní porovnávača zdravotných poisťovní na www.asisto.sk a to: e-mailová adresa.

V súvislosti s elektronickým prístupom k internetovej stránke sú spracúvané aj IP adresa, súbory cookies, agregované a anonymizované štatistiky týkajúce sa návštevnosti stránky a správania sa návštevníkov.

Spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje v písomnej a elektronickej forme.

Spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o. nespracúva žiadne citlivé osobné údaje resp. osobné údaje zvláštnej kategórie.

SÚBORY COOKIE A ĎALŠIE TECHNOLÓGIE

Webové stránky, e-mailové správy a reklamy spoločnosti LELA CONSULTING s.r.o. môžu používať súbory „cookies“ a ďalšie technológie. Tieto pomáhajú spoločnosti LELA CONSULTING s.r.o. lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti webovej stránky ľudia navštívili. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookies a ďalších technológií, ako aj s adresou IP (internet protocol) zaobchádzame ako s osobnými údajmi.

Ak chcete zakázať súbory cookie pre Vami používaný webový prehliadač, prejdite do Nastavení webového prehliadača, kde môžete meniť svoje nastavenia a blokovať súbory cookie. V prípade zakázania súborov cookie môžu byť niektoré funkcie webovej stránky www.asisto.sk spoločnosti LELA CONSULTING s.r.o. nedostupné.

ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením dotazníka a uvedením emailovej adresy dáva návštevník webovej stránky www.asisto.sk , v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľovi webovej stránky a spolupracujúcim subjektom svoj súhlas so spracovaním svojich údajov poskytnutých v rámci dotazníka.

PLNENIE PRÁVNYCH POVINNOSTÍ

Spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje aj v súvislosti s plnením právnych povinností ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EU.

OCHRANA PRÁV A PRÁVNYCH NÁROKOV

Spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípade, pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov spoločnosti LELA CONSULTING s.r.o. alebo pre účely oprávnených záujmov spoločnosti LELA CONSULTING s.r.o. alebo iných osôb (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú uchovávané na obdobie 3 rokov odo dňa ich poskytnutia. Vo vzťahu k údajom, ktoré je spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o. povinná uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o. uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom.

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne. Súhlas je možné odvolať písomným oznámením obsahujúcim jednoznačný identifikátor osoby, zaslaným na poštovú adresu spoločnosti LELA CONSULTING s.r.o., sídlom Ľudovíta Štúra 1861/42, 960 01 Zvolen alebo na e-mailovú adresu: osobneudaje@asisto.sk . Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené spoločnosti LELA CONSULTING s.r.o., môže spoločnosť spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. za účelom plnenia právnych povinností na úseku účtovníctva, daní a archívnictva, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

VAŠE PRÁVA NA ÚSEKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne v spoločnosti LELA CONSULTING s.r.o. máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR,
  • vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov na personalizovanú reklamu právo na účasť fyzickej osoby na rozhodovaní, aké informácie a reklamy Vám budú zasielané, právo odoprieť takéto spracovanie a právo na prednesenie Vášho stanoviska

KONTAKT NA ZASLANIE ODPOVEDE

V prípade, že spoločnosti LELA CONSULTING s.r.o. zašlete kontakt e-mailom na adresu osobneudaje@asisto.sk alebo poštou na adresu LELA CONSULTING s.r.o., sídlom Ľudovíta Štúra 1861/42, 960 01 Zvolen, uložíme vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o. berie bezpečnosť Vašich osobných údajov veľmi vážne. Pri uchovávaní Vašich osobných údajov spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o. používa počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. Spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o. má spracované interné smernice na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť LELA CONSULTING s.r.o. Vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia.

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj osoby oprávnené konať v mene spoločnosti LELA CONSULTING s.r.o. a dôrazne presadzujeme opatrenia na ochranu osobných údajov na všetkých úrovniach celej našej spoločnosti.

PREČÍTAL SOM SI TIETO ZÁSADY O OCHRANE ÚDAJOV S DETAILNÝMI INFORMÁCIAMI, POROZUMEL SOM IM A SÚHLASÍM.